ปากกามีลูกเล่น

ปากกาโลหะ

กระบอกน้ำ แก้วน้ำ แก้วมัค